คำแนะนำสำหรับคนไทยในบราซิลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.  ในสภาวะปกติ

1.1  สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วนเช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

(และหนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) พร้อมเดินทางหรือไม่ หากจำเป็นต้องเดินทาง

1.2  แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนที่ติดต่อได้ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลียทราบ

1.3  มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถาเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  ติดตัวตลอดเวลา

                        Embaixada da Tailandia

SEN Av. Das Nacoes-Lote 10,
Brasilia – DF, CEP : 70433-900
Tel. (061) 3224 6943   Fax (061) 3223 7502 E-mail: thaiemb@linkexpress.com.br

http://www.thaiembassy.org/brasilia หรือ www.mfa.go.th  

เวลาทำการ 09.00 -12.30 น. และ 14.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ

1.4  ติดตามข่าวสารของทางการทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มเพื่อนคนบราซิล

และคนไทย

1.5  พยายามติดต่อเพื่อนคนบราซิลและคนไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

2.  ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

2.1  เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมเดินทางได้ หากจำเป็น

2.2  ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

2.3  ติดตามข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ และติดต่อกับกลุ่มเพื่อนทั้งชาวบราซิล

และคนไทย ให้ญาติหรือเพื่อนรู้ว่า เรากำลังอยู่ที่ไหนหรือไปไหน

2.4  สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

2.5  หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

2.6  ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลในครอบครัวที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง ให้ไปพำนักในที่ปลอดภัย

3.  เมื่อเกิดเกตุการณ์ฉุกเฉิน

3.1  ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ อาจแนะนำให้

            3.1.1  อยู่เฉพาะในที่พักอาศัยและให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา หรือ

            3.1.2  เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ

            3.1.3  ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ กำหนด ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ

จากการประสานงานกับทางการบราซิล